Donate Support

قوانین و مقررات دونیت ساپورت تنها وظیفه پرداخت ارزی شما و ارائه رسید بابت پرداخت درخواستی را در چارچوب قوانین خود خواهد داشت. لطفا قبل از ثبت سفارش و پرداخت هزینه نهایی، از معتبر بودن سایت مورد نظر و نوع محصول اینترنتی که قصد انجام خرید آن را دارید، اطمینان حاصل نمایید. دونیت ساپورت هیچ گونه مسئولیت حقوقی ناشی از عدم ارائه سرویس خریداری شده به شما پس از نهائی شدن پرداخت را نمی پذیرد و کلیه مسئولیت ها برعهده سفارش دهنده می باشد.

پس از پرداخت فاکتور و ثبت سفارش، مشتری تا حداکثر 15 دقیقه مهلت دارد تا گروه دونیت ساپورت را در جریان انصراف خود قرار دهد. پس از گذشت این زمان و انجام سفارش توسط دونیت ساپورت، مشتری هیچ گونه حقی نسبت به انصراف از سفارش را ندارد.